Büro vum Regionalverband NORD

Logo vum Regionalverband vun de fräiwëllege Pompjeeskorpsen aus der Regioun "NORDEN"

De Siège vum Regionalverband vun de fräiwëllege Pompjeeskorpsen aus der Regioun "NORDEN" a vun der Amicale vun de fräiwëllege Pompjeeën aus dem Kanton Reiden.

Gemeng Groussbus huet dem Regionalverband an der Amicale dësë Raum per Konventioun am Joer 2015 zur Verfügung gestallt. Am Joer 2007 huet den Innenministère der Gemeng een ausseruerdentleche Subsid an der Héicht vun 20.000 € zougesprach fir, dass deen deemolegen Kantonalverband hiere Siège hei kéint kreiën.

a vun der Amicale Pompjeeën Kanton Reiden

  • Fédération régionale des pompiers NORD
    Fédération régionale des pompiers NORD
  • Fédération régionale des pompiers NORD
    Fédération régionale des pompiers NORD